ปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ