สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • ไตรมาส
รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • ไตรมาส
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • ไตรมาส

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบไตรมาส 1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 39,217.14 45,461.61 52,007.37 49,966.86 51,413.21
หนี้สินรวม 25,588.94 25,269.90 27,937.49 22,991.53 23,624.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,862.86 18,388.37 22,084.87 24,697.86 25,602.88
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,147.77 1,336.25 1,373.15 1,373.15 1,373.15
รายได้รวม 6,980.95 9,793.26 10,993.03 10,230.83 2,519.23
กำไรสุทธิ 2,768.36 3,756.49 4,508.33 4,722.14 1,035.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.41 2.85 3.32 3.44 0.75