วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ

แห่งร้านสะดวกซื้อทางการเงินของประเทศไทย

พันธกิจ

ให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วและทั่วถึงในพื้นที่ที่มีความต้องการ โดยมีการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อให้เหมาะสม

และมีการพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า

ขยายการให้บริการครอบคลุมทุกตำบลในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศในแถบอาเซียน เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่
โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เงินในแต่ละ ประเทศ
ภายใต้การประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งขยายธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและธุรกิจการติดตาม หนี้สิน