สารจากประธานกรรมการ

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน เพื่อขยายการทำธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันสำหรับลูกค้าชั้นดี ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด และร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ซึ่งจะร่วมกันขยายธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งการร่วมทุนนี้ ทำให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด แปรสภาพจากบริษัทย่อยของบริษัทเป็นบริษัทร่วม ดังนั้นในงบการเงินรวมจะไม่นำทรัพย์สิน หนี้สิน และรายได้มาปรากฏในงบการเงินรวม

ในส่วนของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ภาพรวมของกลุ่มไม่สามารถขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางแผนไว้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งพอร์ตลูกหนี้ลดลงเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ได้ลงทุนในบริษัท เอส ลิสซิ่ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ จึงเป็นการกลับมาทำธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อีกครั้งผ่าน บริษัท เอส ลิสซิ่ง จำกัด สำหรับการให้บริการลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงสิ้นปี 2564 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 4,908 สาขา เปิดบริการอยู่ตามชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางพันธมิตรของบริษัท เช่น ธนาคารออมสิน และผ่านช่องทางออฟไลน์อื่นๆ และออนไลน์ ด้วยแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯจะยังคงปล่อยสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง บริหารจัดการหนี้ ควบคุมค่าใช้จ่าย เดินหน้าเติบโต อย่างยั่งยืน รวมทั้งขยายตลาดด้านนายหน้าประกันวินาศภัย ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตขึ้นเป็น 5,037.94ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 4,790.83 ล้านบาท ในปี 2563 เติบโตขึ้นร้อยละ 5

กลุ่มบริษัทฯจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าจะขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่ “Buy now pay later” ให้โตกว่าปี 2564 อีกร้อยละ 30 โดยการขยายสาขาให้เข้าถึงชุมชน รวมทั้งผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ ขยายธุรกิจในด้านต่างๆของกลุ่มบริษัทฯ เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย เป็นต้น รวมทั้งตั้ง เป้าจะพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่อาจ เสริมให้บริษัทฯเติบโตไปได้ในอนาคต

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ ภายใต้ประสบการณ์ของบุคคลากร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัท เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าบนระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท สร้างผลตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจและทุ่มเทให้บริษัทฯเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการบริษัท