คณะผู้บริหาร

นายประยงค์ แสนนวล
ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและพัฒนาบุคคล
นางวนาพร พรกิติพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสมยศ เงินดำรง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการผู้จัดการ