คณะกรรมการบริหาร

นางวนาพร พรกิติพงษ์
กรรมการบริหาร
นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการบริหาร
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการบริหาร
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสินเชื่อ

นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการสินเชื่อ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการสินเชื่อ
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ประธานกรรมการสินเชื่อ