คณะกรรมการบริษัท

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายวีระ วีระกุล
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
นายสมยศ เงินดำรง
กรรมการ
นายวิชิต พยุหนาวีชัย
กรรมการ
นายจงฮั่น ไซ
กรรมการ
นายกุดั่น สุขุมานนท์
กรรมการ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายวินัย วิทวัสการเวช
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการ