แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคำสั่งของบริษัทหรือเห็นการกระทำที่เข้าข่ายหรือเพียง แต่สงสัยว่าเป็นการกระทำที่คอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชา

2. ผู้ที่พบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น หรือ ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการต่อต้าน การคอร์รัปชั่นสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึ่งของบริษัท ดังนี้

  • แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  • แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  • แจ้งผู้บังคับบัญชา
    กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  • แจ้งผ่านทางอีเมล: AC@srisawadpower.com
  • หรือสามารถแจ้งผ่านทางแบบฟอร์มข้างล่างนี้

3. พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย การคอร์รัปชั่น

4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบเรื่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น